Eberts Villaby

Hjemmeside for Grundejerforeningens medlemmer

Generalforsamlinger

Bestyrelsen

Regnskabet

Notat om fundamentet for foreningen

Ordensreglement

VEDTÆGTER FOR
GRUNDEJERFORENINGEN EBERTS VILLABY

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Hele dokumentet kan downloades som pdf fil her. § 1

Navn

Foreningens navn er Grundejerforeningen Eberts Villaby
§ 2

Hjemsted/adresse

Foreningens hjemsted er Sundbyvester kvarter under København.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§ 3
Medlemsret og medlems pligt 1) De til enhver tid værende ejere af parceller, der oprindelig er udstykket fra matr.nr. 15 a m.fl. Sundbyvester, har ret og, ifølge de på ejendommene hvilende servitutter, pligt til at være medlemmer af foreningen.

Medlemsfortegnelse (link til denne)

 

2) Foreningen omfatter således alle grundejere, hvis areal støder ud til følgende områder: Christian d. II´s Allé, Dronning Elisabeths Allé, Dyvekes Allé, Hans Bogbinders Allé, Sigbrits Allé, Skipper Clements Allé, Søren Norbys Allé og Torben Oxes Allé (jfr. bilag 1).
Ejerskifte 3) I tilfælde af ejerskifte er nye ejere, når deres adkomst er tinglyst som ubetinget, indtrådt i, og tidligere ejere frigjort for fremtidige forpligtelser overfor foreningen. Dog hæfter tidligere ejere for alle forfaldne ydelser, så længe foreningen ikke har modtaget meddelelse om overtagelsen.
4) Såvel tidligere som nye ejere er pligtige at påse, at ejerskifte straks anmeldes til foreningens kasserer med oplysning om nye ejeres navne samt parcellernes adresser og matrikelnumre samt bopælsadresse, såfremt denne er afvigende herfra.
Stemmeret 5) Hver oprindelig parcel giver ret til én stemme på foreningens generalforsamling (jfr. bilag 1). Dette gælder også parceller, som ejes af interessentskaber, andelsboligforeninger eller er opdelt i ejerlejligheder.
§ 4

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser i deres egenskab af grundejere, navnlig med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesindretninger som kørebaner, fortove, kloakker og rendestene, allébeplantning og springvand, og overfor de offentlige myndigheder.
Medlemsbidrag § 5

1) Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

2) Foruden medlemsbidrag, som ved gyldig generalforsamlingsbeslutning pålægges medlemmerne til foreningens udgifter og administration, er bestyrelsen berettiget til, hos de respektive grundejere, at opkræve særskilte beløb til dækning af arbejde, den har ladet udføre i henhold til § 9 og ordensreglementet.

3) Forslag, der medfører forøget medlemsbidrag samt forslag til ændring af bidragenes beregningsmåde, kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslagene har været opført på den udsendte dagsorden.

§ 6
Betalingsterminer m.m

1) Det i § 5 nævnte medlemsbidrag opkræves 4 gange årlig og forfalder til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i betalingsmåneden.

2) Bestyrelsen kan beslutte at overgive restancer, som trods påkrav ikke er blevet indbetalt, til retslig inkasso. Omkostningerne ved inkasso pålægges de respektive medlemmer.

3) Så længe et medlem er i restance suspenderes medlemsrettighederne. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at afgive stemme på generalforsamlingen.

§ 7
Medlemmernes andel i foreningens midler De enkelte medlemmers andele i foreningens midler kan ikke overdrages eller pantsættes til tredjemand og kan ikke være genstand for retsforfølgning fra det enkelte medlems kreditorer. De kan kun overgå til et andet medlem, når medlemsskifte finder sted efter reglerne i vedtægtens § 3.
§ 8
Medlemmernes adresse Medlemmerne er pligtige til stadighed at holde kassereren underrettet om deres adresse. Enhver meddelelse til medlemmerne er gyldig efter nærværende vedtægter, når den sendes til den adresse, som er opgivet fra det pågældende medlems side.
§ 9
Ordensregler og servitutter jfr. bilag 2

1) Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de af generalforsamlingen fastsatte regler for orden og renlighed på grundene og de veje, der tilgrænser disse (jfr. bilag 2).Medlemmerne er i så henseende ansvarlig såvel for sin husstand, som for eventuelle lejere.

2) Ligeledes er de enkelte medlemmer pligtige til nøje at overholde de på grundene hvilende servitutter og foreningens ordensreglement.

3) Foreningen har i henhold til overdragelsesdokument af 14. januar 1907 fra Hermann Ebert påtaleretten med hensyn til veje, beplantning og springvand.

4) Ligeledes har foreningen påtaleretten med hensyn til ordensreglementets overholdelse.

GENERALFORSAMLINGER
§ 10

Ordinær generalforsamling

 

1) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Dagsorden, årsregnskab, budgetforslag og adgangskort udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

2) Dagsordenen skal i alle tilfælde indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne jfr. § 5 og § 14.
5. Forelæggelse af budget og forslag om medlemsbidragets størrelse for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
7. Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær

generalforsamling

 

1) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 10 medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

2) Indkaldelse skal ske på bestyrelsens foranledning senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

3) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, herfra dog undtaget den i § 13 nævnte "ny generalforsamling", der kan indkaldes med 8 dages varsel.

§ 12
Adgangskort 1) Adgangskortet, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, gælder som legitimation og ombyttes til en stemmeseddel.
Fuldmagt

2) Medlemmer, der er forhindret i personligt at deltage, kan lade sig repræsentere ved sin ægtefælle/samlever eller medejer, eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Parceller med flere ejere kan kun repræsenteres ved stemmeafgivning af én befuldmægtiget.

Fuldmagt skal meddeles på adgangskortet.

 

Dirigentvalg 3) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning. Antallet af udleverede stemmesedler inkl.. fuldmagter meddeles dirigenten, så snart denne er valgt. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen.
Stemmeafgivning 4) Stemmeafgivning foregår ved oprækning af stemmesedlerne, med mindre bestyrelsen eller mindst 6 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten finder skriftlig afstemning hensigtsmæssig.
5) Udover egen stemmeafgivning, kan der kun afgives én stemme ved fuldmagt.
§ 13
Vedtagelse af forslag 1) Hvor intet andet i vedtægterne er bestemt, afgør generalforsamlingen de den forelagte sager ved simpel stemmeflertal. For at forandringer i, eller tillæg til vedtægterne skal have gyldighed, kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer kan stemme for.
Ny generalforsamling 2) Opnås dette ikke, indkaldes der til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflertal.
§ 14
Behandling af forslag fra medlemmer Medlemmerne har ret til at stille forslag til enhver generalforsamling. Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse og tillade en senere frist, som i så fald bekendtgøres i indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 15

Generalforsamlingen er højeste myndighed

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den alene kan give, forandre eller ophæve vedtægter. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af formanden og dirigenten og da har fuld beviskraft i enhver henseende.
BESTYRELSEN
§ 16
Bestyrelsens valg og sammensætning

1) Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges blandt medlemmerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, der tillige virker som sekretær.

2) Valget af bestyrelse gælder for 2 år, og således at 2 medlemmer afgår det ene år og 3 medlemmer det følgende år. Genvalg kan finde sted.

3) På hver ordinær generalforsamling vælges tillige mindst 1 suppleant. Vælges mere end 1 suppleant, indtræder disse i den orden, hvori de er valgt, i stedet for de i perioden afgåede medlemmer indtil den første ordinære generalforsamling.

4) Bestyrelsen kan med generalforsamlingens godkendelse fastsætte et honorar til kassereren. Den øvrige bestyrelse er ulønnet.

§ 17

Bestyrelsens forretningsorden

 

1) Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden.

2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutningerne træffes efter simpel stemmeflertal, således at formandens, under dennes forfald, næstformandens, stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

3) Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af den samlede bestyrelse. Protokollen kan begæres fremlagt ved generalforsamlingerne.

4) Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 18

Bestyrelsens myndighed

 

1) Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender. Den er berettiget til, i det omfang den skønner det nødvendigt, at antage lønnet medhjælp. Udgifterne hertil skal dog så vidt muligt optages på budgetforslaget for det kommende år, jfr. § 10 pkt. 5.

2) Foreningen tegnes i alle forhold af formanden eller i dennes forfald af næstformanden sammen med kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.

3) Bestyrelsen kan i sin forretningsorden bestemme, at kassereren kan disponere alene på foreningens bank- og/eller girokonto.

4) Eventuel låneoptagelse kræver vedtagelse på en generalforsamling. Bestyrelsen kan dog, uden generalforsamlingens vedtagelse, optage lån på indtil 6 måneders løbetid og af en størrelse, som ikke overstiger et kvartals medlemsbidrag.

§ 19
Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen er én for alle og alle for én ansvarlig for behørig anvendelse af foreningens midler.
REGNSKABET
§ 20

Regnskabsår og regnskabets form

 

1) Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

2) Regnskabet føres af kassereren i henhold til en af bestyrelsen vedtaget form. Alle udgiftsbilag skal være attesteret af formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger til foreningen.

3) Ved udgangen af hvert regnskabsår udarbejdes en regnskabs- og en statusoversigt. Denne underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden udgangen af oktober.

§ 21
Kontrol af regnskabet

1) Bestyrelsen skal have stadigt indseende med foreningens regnskabsvæsen samt med at foreningens kontante midler anbringes på betryggende måde i et pengeinstitut.

2) Kassereren er på forlangende af bestyrelsen forpligtet til at afgive erklæring om alt vedrørende regnskabet.

§ 22
Revisorer

1) Ved hvert års generalforsamling vælges én af to revisorer for 2 år ad gangen, således at de skiftevis fratræder.

2) Desuden vælges en revisorsuppleant, der træder i funktion, dersom en af revisorerne har forfald.

3) Revisorerne gennemgår kasseregnskabet med dertil hørende bilag samt forsyner status-og regnskabsoversigt med deres underskrift. Revisionen skal være tilendebragt senest 14 dage efter regnskabets modtagelse.

4) Eventuelle bemærkninger til regnskaberne fremsendes skriftligt til formanden, hvem det påhviler at fremlægge de således modtagne bemærkninger på den ordinære generalforsamling.

§ 23
Foreningens ophævelse

1) Foreningen kan kun ophæves, såfremt foreningens veje overtages af det offentlige og da kun ved en generalforsamlingsbeslutning, når mindst 2/3 af medlemmerne vedtager det.

2) Foreningens midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, så længe foreningen består, men dersom den ophæves, vil midlerne være at dele imellem medlemmerne i forhold til deres på dette tidspunkt gældende medlemsbidrag.

§ 24
Vedtagelse og ikrafttrædelse

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 23. november 1995 og træder straks i kraft. Hermed bortfalder alle foreningens tidligere gældende vedtægter. Enkelte ændringer i § 10,1 og § 20,1 som følge af at regnskabsåret ved generalforsamlingen 26. november 2002 blev vedtaget ændret til kalenderåret

NOTAT OM FUNDAMENTET FOR GRUNDEJERFORENINGEN EBERTS VILLABY

15 a m.fl. Sundbyvester i årene fra 1894 blev på parcellerne tinglyst følgende servitut:

Fra parcellen haves adgang til N.N.Allé (Vej) med den i samme værende kloakledning. Vedligeholdelsen af vejen og kloakledningen leverer hovedparcellens ejer, der reparterer udgiften på de tilstødende grundejere, således, at hver 1000 kvadratalen regnes for 1 portion. Al den skade, som måtte ske på vejen og kloakledningen ved anlæg til denne skal uopholdelig udbedres af parcellens ejer. Sker dette ikke kan udbedringen foretages af vejejeren på parcelejerens regning.

Ejeren skal stedse holde sideledningen med rensebrønd og vandlås på parcellens grund vedlige og den til parcellen hørende halvdel af vejen udfor parcellen (til midtlinien) ren.

Ejendomsretten til vejene tilkom således Hermann Ebert som hovedparcellens ejer.

Ved overdragelsesdokument af 14. januar 1907 blev ejendomsretten m.v. til de i øvrigt umatrikulerede veje overdraget til Grundejerforeningen Eberts Villaby (indtil 28. oktober 1925 benævnt Foreningen af Grundejere i Villabyen Sundbyvester).

Overdragelsesdokumentet er sålydende:

Enhver Ret og Pligt med hensyn til Veje, Beplantning, Springvand og Bebyggelses-servitutter samt retslig Paataleret Grosserer Ebert har i den paa Parcellen af Matr.nr. 15 a i Sundbyvester Kvarter opførte Villaby overdrages herved til Grundejerne i nævnte Villaby saaledes, at Foreningen af Grundejere i Villabyen Sundbyvester ved sin Bestyrelse i alle disse Forhold repræsenterer de Rettigheder og Pligter, som hr. Ebert hidtil har haft, saalænge denne Forening bestaar og tæller over Halvdelen af Grundejerne som Medlemmer.

Efter den Tid skal Rettighederne og Forpligtelserne, derunder Paataleretten, varetages af et af Grundejerne hvert Aar i Januar Maaned for det kommende Aar valgt Repræsentantskab paa 5 (Medlemmer) Villaejere (Grundejere). der selv bestemmer Forretningsordenen og leder Valget af det efterfølgende Repræsentantskab.

Skulle mod Forventning et saadant Repræsentantskab af en eller anden Grund ikke kunne etableres, overgaar de fornævnte Rettigheder og Forpligtelser, derunder Paataleretten til Københavns Magistrat, saalænge indtil Grundejerne finder sig foranlediget til selv igen at varetage deres Interesser i Villabyen.

Påtaleretten med hensyn til bebyggelses-og benyttelsesservitutter m.v. bortfaldt efter deres indhold i 1945, men afløstes af Byplanvedtægt nr. 13 (tinglyst på samtlige parceller 18.juli 1947 og senere).

Byplanvedtægten er for grundene på begge sider af Sigbrits Allé (mellem Sigbrits Allé og Amagerbrogade) afløst af Lokalplan nr. 182 i februar 1991.

Påtaleretten for overtrædelse af byplanvedtægten og lokalplanen tilkommer herefter alene Københavns Magistrat.

Hovedkloakken i vejenes midte samt vejbelysningen er i sin tid overtaget af Københavns Kommune.

Grundejerforeningen har herefter alene ejendomsretten til vejene med allébeplantning og springvand med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser, idet de oprindelige servitutter på dette punkt fortsat er gældende.

Den i servitutterne fastsatte oprindelige bestemmelse om fordeling af udgifter i forhold til 1 portion = 1.000 kvadratalen er gradvis forladt siden 1984 og endeligt afskaffet ved vedtagelsen af nye vedtægter den 23. november 1995.

Endvidere er et oprindeligt princip med opdeling i medlemmer (=villaejere) med stemmeret og bidragydere (=øvrige ejendomme) uden stemmeret afskaffet med vedtagelsen af nævnte nye vedtægter.

ORDENSREGLEMENT FOR
GRUNDEJERFORENINGEN EBERTS VILLABY

§ 1
Enhver grundejer er pligtig at rette sig efter de forskrifter, som til god ordens opretholdelse vedtages af Generalforsamlingen, jfr. vedtægtens § 9.
§ 2
Ethvert medlem har påtaleret overfor øvrige medlemmers overtrædelse af ordensreglementet.
§ 3

1) Politivedtægt for Københavns kommune § 58 stk.1, § 59, stk.2, § 61, § 62

2) Hegnslov § 18 stk.5

 

1) Enhver grundejer har pligt til at vedligeholde grundstykket, hegnet, hækken og anden beplantning mod vej, foretage ukrudtsrensning mellem fliser, kantsten og vejbane samt til at feje/snerydde fortov og vejstykket til vejmidte efter behov (1-2).

2) Foreningen tilstræber at lade veje, rendestene og rendestensbrønde rengøre én gang årlig. Dette fritager dog ikke grundejerne for deres forpligtelser.

3) Efterkommer et medlem ikke et påbud om at opfylde sine forpligtelser, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. I så fald er medlemmet - under ansvar af vedtægtens § 5 stk. 2 - pligtig straks at betale regningen for arbejdets udførelse.

 

§ 4

3) Hundelov § 3

4) Politivedtægt for Københavns kommune § 33 stk. 2-3.

 

Hvis der på nogen ejendom holdes husdyr og fjerkræ, må ejeren ved forsvarlige hegn drage omsorg for, at dyrene ikke volder ulempe for andre. Det er forbudt at lade hunde færdes på vejene, uden at de enten føres i kort bånd eller er ifølge med en person, som har fuldt herredømme over hunden. Det påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at den ikke forurener fortov, rabat, hegn og husfacader (3-4).
§ 5
5) Byplanvedtægt nr. 13 tinglyst 18/7 1947 og Lokalplan nr. 182

På parcellerne må ikke drives nogen virksomhed eller træffes foranstaltninger, som ved ilde lugt, ubehageligt skue, røg eller støj eller på anden måde kan volde grundejerne ulempe (5).

Parcellerne og rabatterne må ikke benyttes til oplagsplads.

§ 6
Ud til vejene hegnes med et for kvarteret passende hegn såsom stakit, trådnet, levende hegn eller stensætning. Pigtråd må ikke anvendes (5).
§ 7
6) Politivedtægt for Københavns kommune § 9 stk. 1

Benyttelse af højtalere, grammofoner, musikinstrumenter, radio og lignende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, må kun finde sted, når det kan ske uden ulempe for omboende og forbipasserende (6).

På lørdage, søn-og helligdage i tiden fra 1. maj til 30. september er det kun tilladt at benytte motorplæneklippere, motorsave og lignende i tidsrummet kl. 9-12.

§ 8
Storskrald, haveaffald og lignende må tidligst udstilles dagen før afhentning og skal i øvrigt placeres således, at det ikke er til gene for færdsel på fortov og kørebane.
§ 9

1) Foreningen foretager almindelig vejvedligeholdelse, herunder fornyelse af vejbelægning, reparation af huller, fortovsfornyelse og vedligeholdelse af kantstene, rendestensbrønde, beskæring af vejtræer og lignende.

2) Det påhviler derimod enhver grundejer uden udgift for Foreningen straks at lade udbedre skader på veje, fortov, garageindkørsler, brønde, vejtræer og lignende, opstået i forbindelse med nyopførelser, ombygning, reparation, indlæggelse eller forandring af rør og ledninger, tilkørsel af brændsel og lignende.

§ 10

7) Færdselslovens § 28 og § 29 stk. 3,2

8) Færdselslovens

§ 123, stk. 1

 

1) Parkering på Villabyens veje skal ske på en sådan måde, at den ikke er til gene for anden trafik på veje og fortove. Parkering, som forhindrer eller vanskeliggør ind-og udkørsel til en parcel, må ikke finde sted (7).

2) Køretøjer må ikke henstilles uden nummerplader, ligesom defekte og havarerede køretøjer ikke må henstilles (8).

 

Dette ordensreglement er vedtaget på generalforsamlingen den 23. november 1995 og træder straks i kraft.