Eberts Villaby

Hjemmeside for Grundejerforeningens medlemmer

Eberts Villaby i årstal

Fra bogen: En matador på Amager, af Erik Housted
Forlaget Ama´r, 1996

Mangt og meget er sket siden Grundejerforeningen Eberts Villaby blev stiftet. I det følgende bringes nogle udpluk fra foreningens forhandlingsprotokoller samt en række andre mærkedage i foreningens historie:

1894:

18/6 Hermann Ebert underskriver kontrakt med Jan Hansen om købet af dennes gård. Skødet tinglyses 6/12.

2/10 Grundstenen til de første 2 huse -Christian II’s Alle 2 B og Dronning Elisabeths Alle 2 -nedlægges.

Amagerbrogade-Englandsvej

1895:

18/4 Vejenes navne offentliggøres.

2/6 Pinsedag indvies springvandet.

1896:

1/1 Sundbyerne udskilles fra Tårnby som en selvstændig kommune.

24/5 Pinsedag fejres det nu færdige springvand.

11/9 Foreningen af Villaejere i Villabyen i Sundbyvester stiftes ved et møde på Stjernekroen.

Den første og vigtigste opgave var at udarbejde en instruks for den opsynsmand man agtede at ansætte. Instruksen bærer tydeligt præg af, at Villabyen betragtedes som et rent privat område -næsten som en by i byen -hvilket også kom til udtryk ved at vejene var spærret med bomme for at forhindre uvedkommende trafik.

Af instruksen fremgår at opsynsmanden skulle renholde kørebaner og fortove for ukrudt, hesteskarn og papiraffald, han skulle hyppigt rense kloakker og nedløbsbrønde, sørge for gadelygternes tænding og slukning efter en nøjere bestemt tidsplan, sørge for vedligeholdelse og græsslåning af anlægget omkring springvandet, samt iøvrigt være at træffe på Villabyens terræn fra kl. 6-12 og 2-6 i sommerhalvåret og fra 8-12 og 2-4 i vinterhalvåret. Yderligere skulle han i vinterhalvåret mindst 2 gange ugentlig afpatruljere terrænet om aftenen på forskellige tider. Blandt de mere morsomme bestemmelser fremgår bl.a. følgende:

-Hver søn-og helligdag henvender opsynsmanden sig til bestyrelsens formand for af ham at erholde ordre om springvandet skal springe eller ej og da i hvilken tid. Han sørger for oppumpning af det fornødne vand.

-Han skal påse, at fremmede, der færdes i Villabyen opføre sig passende og nøjes med at spadsere på vejene og han skal bortjage børn, der ikke hører til kvarteret og som benytte vejene eller de ubebyggede pladse til legepladse. -Han skal bortvise al Villabyen uvedkommende arbejdskørsel fra Villabyens veje. Instruksen bliver dog meget hurtigt lempet på forskellige punkter.

1/10 ansættes arbejdsmand Christiansen som opsynsmand til en årsløn på 750 kr.

1897:

Planer om opførelse af en forsamlingsbygning med tilhørende konditori som skal bortforpagtes. Der udarbejdes tegninger og indhentes tilbud, men projektet skrinlægges da prisen vil blive omkring 30.000 kr.

Arbejdsmand Alex Andersen bliver opsynsmand og der aftales en årsløn på 1.000 kr. Opsynsmanden udskiftes ret hyppigt i de følgende år, især grundet utilfredshed med arbejdets udførelse.

Politibetjent Rasmussen får et årligt vederlag på 25 kr. for at holde orden i Villabyen.

22/8 Indvies det første Sct. Annæ Kapel i villaen Christian II’s Alle 2 B.

1898:

17/5 En del af Dronning Elisabeths Alle ændrer navn til Christian II’s Plads.

23/7 Rejsegilde på villa nr. 50, Skipper Clements Alle 5 og grundstensnedlæggelse til nr. 51, Dyvekes Alle 6, fejres ved en stor fest.

1899:

I løbet af året indlægges gas-og vandrør og der opsættes gaslygter på vejene istedet for de hidtidige petroleumslygter.

1900:

24/4 Sundby Gas-og Vandværk begynder driften. I forbindelse hermed har sognerådet tilsagt Ebert gratis levering af gas til vejbelysningen og vand til springvandet.

1901:

5/9 Foreningen ændrer navn til Foreningen af Grundejere i Villabyen i Sundbyvester.

1902:

1/1 indlemmes Sundbyerne i Københavns kommune.

1903:

22/3 Sct. Annæ Kirke indvies.

1904:

14/1 Sønderbro Apotek (oprettet ved kgl. resolution 30/9 1902) åbner for publikum.

1905:

En hest tilhørende viktualiehandler C.K.Petersen har “spist” en skilt-stolpe på hjørnet af Amagerbrogade og Dronning Elisabeths Alle. Hestens ejer afkræves en erstatning på 3 kr.

Grosserer H.B.Storch, Dronning Elisabeths Alle 10 afløser kommunelærer C.J.Gudmand Christensen som har været formand fra Grundejerforeningen stiftelse.

23/9 Partikulier Dirch Jansen og inspektionsbetjent Anton Terkelsen repræsenterer Grundejerforeningen ved Hermann Eberts 25-års forretningsjubilæum og 50 års fødselsdag som iøvrigt fejres ved en stor fest foranstaltet af Sundbyernes Handelsforening.

1/10 Eberts kontrakt med K.T.A.S. udløber. Den private telefoncentral i Dyvekes Alle 3 nedlægges og der oprettes istedet partstelefoner.

30/10 Sct. Elisabeths Hospital indvies. Til indvielsen er formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem inviteret.

5/11 Samtlige grundejere i Villabyen inviteres til at bese hospitalet.

1907:

Hermann Ebert overdrager ejendomsretten til veje og springvand m.v. til Grundejerforeningen.

I løbet af året indlægges elforsyning i husene. Forinden har elektroingeniør Emil Blem, Søren Norbys Alle II på et møde i Stjernekroen holdt foredrag for grundejerne om elektrisk lys.

1908:

Forslag om at kalde Villabyen Christiansminde eller Christiansro, men forslaget vinder ikke gehør.

1909:

Flisebelægning af Villabyens fortove påbegyndes. Det er en frivillig sag om man vil være med, idet den enkelte grundejer selv må betale for sit stykke. Der går følgelig adskillige år før alle fortove har fliser.

1910

Murermester Jens Mortensen skænker 20 lindetræer som plantes på pladsen omkring springvandet.

1914:

I tiden før Verdenskrigens udbrud er Eberts Villaby -i særdeleshed Eberts villa -scene for flere filmoptagelser. Især skal man have været begejsterede for trappen til Eberts havestue og for portpartiet mod Christian II’s Alle. Desværre er det ikke lykkedes at lokalisere hvilke film det drejede sig om. Krigen medfører iøvrigt at Københavns Vandforsyning nedlægger forbud mod at springvandet springer sålænge krigs-forholdene varer.

1917:

Kloaknettet, som hidtil kun har været beregnet til overfladevand, udbygges så WC kan indlægges. Som følge heraf har vejene hele sommeren været opgravet, men er efterfølgende blevet grundigt reparerede. Der går dog adskillige år før alle huse er forsynet med WC-installation.

En stærkt tiltrængt reparation af springvandet -der allerede i flere år har været omtalt som “vort smertensbarn” -må udsættes på grund af cementmangel.

1919:

En af springvandsfigurerne gennemgår en større reparation da den var faldet fuldstændig sammen.

1920:

Arbejdsmand Hansen ansættes som opsynsmand til en årsløn på 1.800 kr. og der anskaffes en kasket til ham som myndighedstegn.

Der opnås dom over fru Lund, Skipper Clements Alle l, for overtrædelse af servitutterne; hun har haft mere end to familier boende. Foreningens bestyrelse vogter nøje over at alle servitutter overholdes både hvad angår byggeri og benyttelse og i tidens løb kommer flere sager til, især på spørgsmålet om at villaerne kun må have to lejligheder = 2 familier.

1921:

l0/9 -dagen før dagen -fejres grundejerforeningens 25-års stiftelsesdag ved en fest i Kafe de Paris, Amagers nyeste og mest eksklusive restaurationsetablissement, som lå hvor Amager Bio senere kom til at ligge. I forhandlingsprotokollen optoges følgende referat:

Omkring springvandet var plantet flag og fra kl. 8-9 om morgenen musicerede et hornorkester på 6 mand. Fra så godt som alle villaer vejede Dannebrog, og omkring på Christian II’s Plads samlede der sig efterhånden ikke så få mennesker for at høre på musikken.

Først på eftermiddagen indfandt den øvrige bestyrelse for Foreningen sig hos formanden (grosserer H.B.Storch), hvem der overraktes en stor buket chrysantemum, og næstformanden hr. Ehrhardt takkede ham i en kort tale for de mange år han havde stået i spidsen for Foreningen som dens formand.

Kl. 7.00 samledes alle de medlemmer med damer som havde tegnet sig til middagen i Kafe de Paris. Særlig indbudte var kaptajn Kiær og murermester Jens Mortensen samt redaktør Anthon Larsen og Aagaard. Af æresgæsternes damer var fru Kiær forhindret.

Under Riberhusmarchens toner gik man til bords. Ved bordet bød først festudvalgets formand, fuldmægtig Valdemar Larsen, alle velkommen og særlig velkommen til vore æresgæster og damerne, som vi for første gang så her i vor forening, og ved stegen holdt formanden talen for Foreningen, idet han gennemgik Foreningens historie lige fra den allerførste tid og særlig stiftelsen for 25 år siden og endte med at udtale ønsket om, at Foreningen af Grundejere i Villabyen i Sundbyvester endnu måtte leve og bestå i mange år. Et par sange -en for Foreningen og en for damerne blev af sungne.

Derefter tog fabrikant Adolf Olsen ordet og talte for formanden, vejinspektør Koch for Hermann Ebert og redaktør Larsen for damerne. Flere andre havde derpå ordet, både kaptajn Kiær, murermester Mortensen, grosserer Ebert og fabrikant Kolding, hvorpå bordet hævedes og selskabet begav sig op i selskabslokalerne på l.sal.

Her blev man placerede ved små borde og kaffen med likør blev drukken. Derefter begyndte dansen, idet et orkester også heroppe var stillet til disposition.

Ved frokosten blev der atter holdt forskellige taler og blandt andet af fabrikant Grubert, som ville henstille, at vi en gang årlig kunne få en lignende gemytlig sammenkomst. Lykønskningstelegrammer indløb fra Sundbyernes Grund-ejerforening og fra fru Thaning, som havde sendt violbuketter til damerne.

KI. 1.00 skiltes selskabet, alle sikkert med bevidstheden om at have tilbragt en usædvanlig munter og behagelig aften. Herlighederne kostede 18 kr. pr. kuvert for 3 retter mad med hvidvin, rødvin og madeira samt kaffe, cognac og likør.

1922:

Fru Lund, Skipper Clements Alle l, overtræder igen servitutterne. Denne gang drejer det sig om benyttelse af et lysthus i forhaven til hestestald.

1923:

To af springvandets figurer ødelægges ved hærværk og gennemgår en reparation.

1925:

28/l0 Foreningen ændrer navn til Grundejerforeningen Eberts Villaby. Forslaget er oprindelig fremkommet på ge- neralforsamlingen i 1924 fra ingeniør Rasmussen, Dyvekes Alle 6 og begrundet i at det jo alligevel er det navn som anvendes.

1928:

Hans Bogbinders Alle får som den første vej i Villabyen asfaltbelægning og dette fortsætter på de øvrige veje i de følgende år. Vejene var indtil da macadamiserede.

1929:

Der opsættes skilte som forbyder fremmede børns leg på vejene, ligesom der indføres “Parkering Forbudt” i en del af Søren Norbys Alle.

1931:

Englandsvej udvides fra ca. l0 til 22 m bredde. Det medfører ekspropriation af ejendommen Sigbrits Alle 1 som nedrives og de følgende ejendomme må afgive en del af deres haver til gadeudvidelsen. Villaen Englandsvej 5 skulle egentlig have været nedrevet, men sættes istedet på ruller og flyttes 6 meter tilbage på en ny kælder.

23/9 Hermann Ebert fylder 75 år og har samtidig 50 års forretningsjubilæum. Begivenheden fejres ved en stor fest på Skydebanen på Vesterbro og medfører en fyldig omtale både af Ebert og af Villabyen i alle hovedstadsbladene.

1931-32:

Flere villaejere, som antages at have mere end to familier boende, tilskrives om at bringe forholdene i overensstemmelse med servitutterne.

1933:

29/6 Sct. Annæ Hjem indvies i villaen Skipper Clements Alle 13

1935:

Den tiltagende trafik med biler medfører at politiet forespørger hvor længe bommene som afspærrer Villabyens veje har eksisteret, åbenbart med henblik på at få dem sløjfet. Der sker dog ikke mere ved sagen, udover at der på politiets foranledning opsættes tavler med “Blind Vej” på de 4 veje som udmunder i Amagerbrogade. Springvandet repareres af en billedhugger.

1936

11/7 Hermann Ebert afgår ved døden. Der flages på halv ikke blot i Villabyen, men overalt på Amager.

11/9 fejres Grundejerforeningen 40-års jubilæum. Der blev optaget følgende referat:

Den 11. september 1936 var Foreningens 40-års jubilæumsdag og de fleste flag i Villabyen var hejste og vejede stolt i det gode vejr og springvandet sendte kaskader af vand tilvejrs.

KI. 18.00 3/4 mødte 33 damer og herrer for at deltage i en udmærket middag som festudvalget havde arrangeret. Ved bordet bød driftsbestyrer Larsen velkommen og gav ordet til formanden som i en længere tale gjorde rede for Foreningens tilblivelse, der blev derefter holdt flere taler og nogle udmærkede sange blev af sungne. Ved desserten mødte en fotograf og tog 2 plader af det glade selskab.

Efter bordet blev kaffen serveret og dertil cognac og likør. Nu var der gjort klar i balsalen, således at dansen kunne begynde under musikdirektør Bentsens ledelse, og det var en fornøjelse at se herrer og damer svinge sig, og hvad der gjorde særlig lykke var, at se den 87-årige hr. Ehrhardt danse mange danse. I pauserne blev serveret whisky og sodavand til herrene og citronvand til damerne.

KI. 24.00 blev frokosten (natmaden) serveret, og man kan vist rolig gå ud fra at alle har moret sig udmærket.

19/11 nedlægges grundstenen til den nye Sct. Annæ Kirke.

1937:

En plan om eventuelt fællesindkøb af koks og cinders til de 37 villaer som på dette tidspunkt har centralvarmeanlæg må skrinlægges.

1940

Straks ved Verdenskrigens udbrud kræver myndighederne at bommene fjernes for at hindre ulykker i mørklægnings- tiden. Det sker dog ikke straks på grund af protester fra Grundejerforeningen, men bommene males hvide ligesom kantsten og træer ved vejhjørnerne hvidtes.

Bommene fjernes i december som følge af et Indenrigsministerielt cirkulære som påbyder fjernelse af alt, hvad der kan være til hinder for udrykningskøretøjer af enhver art. De tidligere opsatte skilte med “Blind Vej” fjernes ved samme anledning og erstattes af skilte med “Privat Vej”.

1941:

Det er rationeringstid. Til bestyrelsesmøderne skal medbringes brød-og smørmærker af hensyn til den bespisning som finder sted.

1942:

Den usædvanlig hårde vinter 1941/42 blev den dyreste i Foreningens historie. Det vedtages at anskaffe to sneplove, 1 til kørebaner og l til fortove samt 7 sneskrabere til reservemandskab. Der indgås aftale med hørkræmmer V. Christensen, Sigbrits Alle 3-5 om at stille heste til disposition til sneplovene.

1943:

Grosserer H.B. Storch afgår som formand efter 46 år i bestyrelsen, heraf de 38 som formand. Han afløses af ekspeditionssekretær Valdemar Larsen, Dyvekes Alle 4 som har været i bestyrelsen fra 1926, senest som næstformand.

Det har i mange år været Valdemar Larsens fornemste opgave på generalforsamlingerne -udenfor dagsorden -at foreslå et stykke smørrebrød efter forsamlingen, et punkt som -ikke overraskende -altid vandt gehør.

Grosserer Storch og vejinspektør Koch, som har været sekretær og kasserer næsten lige så længe, gøres til æresmed- lemmer, hvilket dog ikke medfører særlige rettigheder.

1944:

17/3 kommer der atter lys i nogle af gadelygterne som har været helt slukket siden krigens udbrud. Der er dog tale om en stærkt begrænset belysning med “vågekone”.

Springvandet er efterhånden så medtaget at nedrivning er på tale. Det har ikke sprunget i flere år. Det besluttes istedet af opfylde kummen med jord og beplante den med blomster.

Direktør P.J. Rasmussen, Dyvekes Alle 6 overtager formandsposten.

Der oprettes et civilt luftværn i Villabyen med civilingeniør Ernst R. Holm, Søren Norbys Alle II som chef. Der afholdes 4 foredrag, vises film på Sct. Annæ Hjem om afstivnings-og redningsarbejde og arrangeres demonstration af brandslukningsmateriel efterfulgt af en prøve på pladsen ved springvandet.

1945:

I april tilbyder Københavns Kommunes Folkekøkkener 3/4 kg svinekødkonserves, 300 g knækbrød og 100 g tørmælk pr. person som beredskabslager som skal opbevares samlet. Prisen er 3 kr. 85 øre pr. portion. Der modtages portioner til 230 personer, hvoraf 168 efter befrielsen overlader rationerne til Norgeshjælpen via Dansk Røde Kors.

2/6 fylder springvandet 50 år og pladsen er pyntet med flag. Springvandet er i en miserabel forfatning. Ved frivillige bidrag indsamles 1.225 kr. til en istandsættelse som skal forestås af Stukfabrikken Danmark- H.C.Carlsen & Søn på Tingvej. Carlsen senior omfatter springvandet med en særlig interesse, da han selv som lærling var med til at bygge det op. Istandsættelsen kommer i gang i september efter at kummen er tømt for jord og blomster.

15/8 kommer der atter lys i alle gadelygterne, dog stadig på noget reduceret blus. Ernst R.Holm afløser P.J. Rasmussen som formand.

Der vedtages nye vedtægter, især som en følge af at servitutterne fra 1895 udløb efter 50 års forløb. De bortfalder dog ikke, men skal afløses af en kommunal byplanvedtægt, bl.a. grundet i at man på sigt regner med at udvide Amagerbrogade til 30 meters bredde. Dette vil især berøre Sigbrits Alle.

1946:

6/6 Københavns Kommunalbestyrelse vedtager den nye byplanvedtægt for Eberts Villaby. Den tinglyses på alle Villabyens ejendomme 18/7 1947.

Dr. techn. N .J .Nielsen, Torben Oxes Alle 5 bliver formand, men afløses efter kort tid af ingeniør Axel Ehrhardt, Dyvekes Alle 13.

11/9 Grundejerforeningens 50-års stiftelsesdag forløber stille og roligt med flagning og avisomtaler, men en planlagt fest på Søpavillonen måtte aflyses da der kun meldte sig 412 par.

Springvandet bliver færdigt i årets løb. Istandsættelsen kostede 2.674 kr. hvoraf på forhånd var indsamlet 1.225 kr. Resten dækkes af yderligere frivillige bidrag. Kort efter begås hærværk mod en af figurerne.

1947:

Vejene har i hele krigsperioden været forsømt grundet materialemangel og forfatningen er derefter. Skylden gives især bommenes fjernelse som har medført en stærkt forøget, og mener mange, uvedkommende trafik gennem Villabyen, hvilket slider hårdt på vejene som slet ikke er funderet til en øget og især tung trafik.

1951:

Springvandet overfladebehandles med Cement-emaille maling.

1954:

1/1 Navnet Christian II’s Plads forsvinder til fordel for Christian II’s Alle.

1956:

Fire villaer nedrives i forbindelse med Hovedstadens Brugsforenings nybyggeri Amagerbrogade 150.

1957:

Der anskaffes en “traktor” til snerydning. Betjeningen forestås af vejmanden (tidligere benævnt opsynsmanden).

1959:

Springvandet hovedrepareres, især den Øverste figurgruppe. Det er igen Stukfabrikken Danmark som forestår opgaven.

1960:

Gasbelysningen på vejene bliver af Københavns Belysningsvæsen erstattet med elektrisk belysning. Man forsøger at få bevaret et par af gaslygterne men forgæves.

Buslinie 35 overgår til enmandsbetjening og ruten fra Englandsvej lægges gennem Søren Norbys Alle -Sigbrits Alle og tilbage til Englandsvej. Sigbrits Alle ensrettes mellem Søren Norbys Alle og Englandsvej. Trods udsigten til et stærkt forøget slid på vejene (som grundejerne skal betale!), hjælper protester intet.

1962:

Murermester Børge Højlind, Christian II’s Alle 2 B, bliver formand.

1968:

Det første kollektiv opstår i Villaen Dyvekes Alle 7. Det får navnet “Felicia” og får fyldig omtale i “Bogen om Storfamilierne” af F. I .Andersen, Ole Stig Andersen og Anne van Deurs (Forlaget Rhodos 1970). Det udløser protester overfor Københavns Magistrat, henvisende til at servitutterne fra 1895 ( 2 lejligheder) stadig er gældende, men at påtaleretten efter 1945 er overgået til Magistraten. Magistraten vil dog ikke skride ind. Kollektivet ophører dog ret hurtigt, men andre fulgte andre steder i Villabyen.

Der etableres en sti mellem Dronning Elisabeths Alle og Otto Ruds Vej; der er tale om et privat arrangement som skal sikre skolebørnene passage efter at Sct. Annæ Skole er flyttet til Otto Ruds Vej.

1969:

Hærværk mod springvandet- en af figurerne har mistet en arm.

Der anskaffes en ny fejemaskine til afløsning af den tidligere anskaffede “traktor”.

1971:

Yderligere hærværk mod springvandet, idet to figurer i toppen ødelægges.

1972:

Springvandet repareres af Stukfabrikken Danmark, men den ene topfigur kan ikke på dette tidspunkt genskabes.

1973:

Vicetoldinspektør J .P.Rasmussen, Sigbrits Alle 6 overtager formandsposten ved murermester Børge Højlinds død.

1974:

Spørgsmålet “legegader” dukker op og er i de følgende år genstand for megen diskussion.

1976:

Vejmanden afskaffes endeligt med årets udgang. Det har efterhånden vist sig umuligt at finde en person som ville påtage sig den daglige vedligeholdelse.

1977:

Fabrikant Svend Hansen, Sigbrits Alle 13 bliver formand.

1979:

Planer om fjernvarmeinstallation. I maj måned afholder Københavns Belysningsvæsen orienteringsmøde om sagen for interesserede grundejere.

1980:

En større ombygning af Sct, Elisabeths Hospital afsluttes - Den manglende topfigur på Springvandet genskabes. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har bidraget med 3.000 kr. til dens genopståen.

1984:

Udgravning til fjernvarme påbegyndes. De fleste tilslutter sig og inden årets udgang er forsyningen igang.

1985:

En fornyelse af alle Villabyens fortove påbegyndes og fortsætter fremdeles.

1988:

Civilingeniør Carsten Schouw, Christian II’s Alle 23 bliver formand.

1989:

Efter mange års diskussioner vedtages et projekt til gennemførelse af stilleveje.

1990:

Grundejerforeningen afholder for første gang et fastelavnsarrangement for Villabyens børn; det har siden været en tilbagevendende begivenhed.

Københavns kommune vedtager kommuneplantillæg nr. 1og lokalplan nr. 182 for området mellem Amagerbrogade og Sigbrits Alle. Herved kommer Sigbrits Alle ud af den farezone den har befundet sig i siden byplanen fra 1946.

1995:

Stillevejsprojektets 1. etape gennemføres med anlæggelse af bump på Skipper Clements Alle og en del af Christian II’s Alle samt forsætninger på resten af Christian II’s Alle og Dronning Elisabeths Alle.

I begyndelsen af året udskifter Københavns Belysningsvæsen den gamle gadebelysning med nye lysmaster og der sker en fornyelse af gasledningsnettet.

På generalforsamlingen sidst i november vedtages nye vedtægter for Foreningen, da de gamle fra 1945 efterhånden var ude af trit med virkeligheden.

1996:

Lørdag den 7/9 fejrer Grundejerforeningen Eberts Villaby sin 100-årig beståen. Hvad der sker på dagen overlades til en fremtidig historiefortæller at berette næste gang Foreningen runder et hjørne.